Prodej pozemků Lhotka u Zlína a Tečovice

Nabízíme vám exklusivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení spoluvlastnický PODÍL ½ (jedna polovina) na pozemcích v obci Tečovice a Lhotka u Zlína.
Pozemek parc.č. 268/3 o výměře 3856 m2, trvalý travní porost, vše v k.ú. Lhotka u Zlína, obec Zlín, zapsáno na LV č. 138 pro k.ú. Lhotka u Zlín, jedná se o akátový les. Pozemek je obdélníkového tvaru, nenachází se na něm žádná stavba a není oplocen.
Dle platného Územního plánu města Zlín se pozemek nachází v návrhové ploše smíšené výrobní.
Pozemky v k.ú. Lhotka u Zlína jsou přístupné prostřednictvím pozemku parc. č. 266/17 ve spoluvlastnictví Statutárního města Zlín , dále pozemků parc. č. 266/14, parc. č. 266/17 a parc. č. 269/2 ve vlastnictví třetí osoby, avšak se zřízeným věcným břemenem cesty a pomocí pozemku parc. č. 269/1 ve vlastnictví Statutárního města Zlín.
Pozemek parc.č. 266/6 o výměře 102 m2, ostatní plocha se způsobem využití manipulační plocha. Ve skutečnosti je pozemek zatravněn nenachází se na něm žádná stavba, pozemek je trojúhelníkového tvaru a společně s přilehlými pozemky tvoří zatravněné prostranství nacházející se kolem stavby pro obchod, situované severozápadně od oceňovaného pozemku.
Pozemek parc.č. 2756 o výměře 19 m2 v k.ú Tečovice, obec Tečovice, zapsané na LV 372 pro k.ú. Tečovice, pozemek se nenachází v záplavovém území dle Povodňového plánu a je přístupný pouze přes pozemky ve vlastnictví třetích osob, přístup není nijak právně ošetřen.
Prodej se uskutečňuje v přímém prodeji nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodejem pozemků zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na pozemcích.

1 490 640 Kč
Č.zakázky: IR1692021
Lokalita: Lhota u Zlína
Město: Lhota
Typ objektu: Pozemky
Druh: komerční výstavba
Plocha: 1989 m2
Užitná plocha: -
Zastavěná plocha: -
Obytná plocha: -
Plocha pozemku: -